แจกฟรี แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กฟภ. ใช้สอบปี 2560

 

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1. รถไฟสองขบวนแล่นไปทางเดียวกัน จะผ่านพ้นกันช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอะไรมากที่สุด

ก. ความยาวของทั้งสองขบวน

ข. อัตราความเร็วของทั้งสองขบวน

ค. ความแตกต่างของความยาวของทั้งสองขบวน

ง. ความแตกต่างของอัตราความเร็วของทั้งสองขบวน

ตอบ ง. ความแตกต่างของอัตราความเร็วของทั้งสองขบวน

แนวคิด รถไฟสองขบวนแล่นไปทางเดียวกัน จะผ่านพ้นกันช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ

ความแตกต่างของอัตราความเร็วของรถไฟทั้งสองขบวน

2. สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่ง ถ้าเพิ่มด้านหนึ่ง 3 ฟุต และลดอีกด้านหนึ่งลง 3 ฟุต จะมีพื้นที่ 50 ตารางฟุต จงหาพื้นที่เดิมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้

ก. 54 ตารางฟุต ข. 59 ตารางฟุต

ค. 63 ตารางฟุต ง. 77 ตารางฟุต

ตอบ ข. 59 ตารางฟุต

แนวคิด
สมมุติด้านเดิมของสี่เหลี่ยมจัตุรัส = x ฟุต

(X + 3)(X – 3) = 50

X2 – 9 = 50

X2 = 59 = พื้นที่เดิมของสี่เหลี่ยมนี้

3. ดำสูงกว่าแดง แต่แดงสูงกว่าเขียว ฉะนั้น

ก. ดำสูงกว่าเขียน ข. แดงเตี้ยกว่าดำ

ค. เขียวสูงกว่าดำ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบ ก. ดำสูงกว่าเขียน

แนวคิด จากสมมุติฐานที่ว่า 1. ดำสูงกว่าแดง 2. แต่แดงสูงกว่าเขียว
พิจารณาคำตอบ ในเมื่อดำสูงกว่าแดง แต่เขียวตํ่ากว่าแดง เพราะแดงตํ่ากว่าดำสรุปว่าดำสูงว่าเขียว ดำสูงกว่าแดงอยู่แล้วและแดงก็สูงกว่าเขียว แสดงว่าเขียวเตี้ยที่สุด เตี้ยกว่าดำและแดง และที่สรุปว่าแดงเตี้ยกว่าดำ เขียวสูงกว่าดำก็ไม่ระบุในสมมุติฐานเช่นกัน คำตอบสุดท้ายคือ ดำสูงกว่าเขียวเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

4. ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนัง แต่ฝนไม่ตก ฉะนั้น

ก. ฉันจะอยู่บ้าน ข. ฉันจะไปดูหนัง

ค. ฉันจะไม่ไปดูหนัง ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

แนวคิด จากสมมุติฐานที่ว่า 1. วันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนัง 2. แต่ฝนไม่ตก
พิจารณาเหตุผลแต่ละข้อ ฉันจะอยู่บ้านในสมมุติฐานไม่ระบุว่า ฉันจะอยู่บ้านหรือฉันจะไม่อยู่บ้านถ้าฝนไม่ตก มีแต่บอกว่าถ้าฝนตกจะไม่ไปดูหนัง แต่ไม่มีสมมุติฐานว่าถ้าฝนไม่ตกฉันจะไปดูหนังหรือฉันจะไม่ไปดูหนัง

5. ………. กำลังผันผวนเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของระบบการเงิน การธนาคาร การค้าและการชำระเงินตราสกุลดอลลาร์ ระบบนี้ได้ใช้กันในหมู่ประเทศโลกเสรีมาช้านานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

ก. เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน

ข. เศรษฐกิจของโลกเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา

ค. ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคานํ้ามันที่สูงขึ้น

ง. ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ตอบ ก. เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน

แนวคิด บทความนี้มีสาระสำคัญอยู่ตอนต้นของข้อความที่ระบุถึงเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดปัญหาในสหรัฐอเมริกาก่อนแล้ว ส่งผลกระทบมายังประเทศต่างๆ ในโลกเสรีทั้งยุโรป และเอเชีย ซึ่งหลายประเทศยังผูกการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่กับเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกา โดยยึดดอลลาร์เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและใช้เงินดอลลาร์จับจ่ายซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และส่งสินค้าออกไปขายยังตลาดต่างประเทศก็ยังยึดเงินดอลลาร์เป็นหลัก ลักษณะดังกล่าวจึงมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบัน

 

แนวข้อสอบ
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)